Klimatizácia – plnenie, čistenie a servis!

 

PROGRAM 1 - kontrola klimatizácie R134a                      24,00€ s DPH

 

 • odsatie starého chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti systému (zisťovanie hrubých netesností )
 • doplnenie systému PAG olejom a UV farbivom (prevencia na hľadanie malých netesností)
 • naplnenie chladivom R134a - 1g / 0,05€ + do 10 ml PAG
 • kontrola tesnosti plniacich ventilov
 • meranie účinnosti chladenia vzduchu

                                                                                                            

 

PROGRAM 2 – kontrola a dezinfekcia klimatizácie  R134a         34,00€ s DPH + chladivo

 

 • odsatie starého chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti systému (zisťovanie hrubých netesností )
 • doplnenie systému PAG olejom a UV farbivom (prevencia na hľadanie malých netesností)
 • naplnenie chladivom R134a - 1g / 0,05€ + do 10 ml PAG
 • kontrola tesnosti plniacich ventilov
 • meranie účinnosti chladenia vzduchu
 • dezinfekcia a čistenia klimatizačného systému a interiéru vozidla

 

                                                                                                        

PROGRAM 3 - dezinfekcia                                                       10,00€ s DPH

 

 • dezinfekcia a čistenia klimatizačného systému a interiéru vozidla

 

PROGRAM 4 – kontrola klimatizácie R1234yf            od 24,00€ s DPH + chladivo

 

 • odsatie starého chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti systému
 • doplnenie systému PAG olejom a UV farbivom (prevencia na hľadanie malých netesností)
 • naplnenie chladivom R1234a - 1g / 0,30€ + do 10 ml PAG
 • kontrola tesnosti ventilov
 • meranie účinnosti chladenia vzduchu

 

 

PROGRAM 5 - kontrola a dezinfekcia klimatizácie R1234f              34,00€ s DPH + chladivo

 

 • odsatie starého chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti systému
 • doplnenie systému PAG olejom a UV farbivom (prevencia na hľadanie malých netesností)
 • naplnenie chladivom R2134a - 1g / 0,30€ + do 10 ml PAG
 • kontrola tesnosti ventilov
 • meranie účinnosti chladenia vzduchu
 • dezinfekcia klimatizácie

 

PROGRAM 6 - "OPRAVY"

 

 Test tesnosti plnenia dusíkom - 12,00€ s DPH

 Pri závadách nefunkčnosti klimatizácie sú opravy účtované v hodinovej sadzbe 24,00€ s DPH

 Poplatok za pripojenie 24,00€ s DPH (ak sa počas plnenia vyskytla hrubá netesnosť)

 Závady na elektroinštalácií nie sú zahrnuté v cenníku plnenia klimatizácie a sú odstraňované nezávisle na plnení.

 

Platí od 1.4.2020                                                    Všetky ceny sú uvedené s DPH

 

 

PRVÉ PRÍZNAKY ZLE FUNGUJÚCEJ KLIMATIZÁCIE

 

 • Zápach vo vozidle: Znamená to, že v klimatizačnom okruhu sú prítomné baktérie, prach, huby atď. Klimatizáciu treba dať, čo najskôr vyčistiť.
 • Slabé odstránenie zarosenia: Klimatizácia nedokáže osušiť zarosené čelné sklo alebo okná. Znamená to, že klimatizácia neabsorbuje vlhkosť, chladenie je nedostatočné. Treba dať doplniť chladiace médium.
 • Nepravidelné vytvorenie chladnej klímy alebo zlé šírenie chladného vzduchu: Môže byť spôsobené nedostatkom chladiaceho média  alebo problémom vo filtri.

 

K optimálnemu výkonu a najmä životnosti klimatizácie by sa mala vykonávať raz za rok kompletná údržba klimatizácie a dezinfekcia systému!

 

V systéme klimatizácie je použitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora ale hlavne má schopnosť absorbovať do seba okolitú vlhkosť, čím stráca mazacie schopnosti a ohrozuje kompresor a ostatné súčasti koróziou a vznikom kyselín!

Preto je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu klimatizácie

Kompletný servis a plnenie klimatizácie znamená:

 • napojenie na systém
 • odsatie starého oleja a zbytku chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti
 • naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom
 • test tlaku a funkcie klimatizácie
 • meranie účinnosti chladenia
 • tlač protokolu o naplnení klimatizácie

 

Dezinfekcia a čistenie klimatizácie:

Dezinfekcia klimatizácie je časovo nenáročná služba, ktorá spočíva vo vyčistení vetracích šácht a výparníka klimatizácie. Na výparníku sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosferická vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba má za následok škodlivé účinky na zdravie cestujúcich a znepríjemňuje prostredie vo vnútri zápachom. Doporučujeme vykonať dezinfekciu dva krát za rok a vyhnete sa nepríjemnostiam a zdravotným problémom.

Pri dezinfekcii klimatizácie sa doporučuje vymeniť aj peľový filter, maximálne však po najazdení 15000 km alebo po roku !!!

Ako funguje klimatizácia?

Keď zapnete v aute klimatizáciu, elektronika v moderných systémoch spustí najprv kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladiva kompresorom. Do kompresora samozrejme  vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu až na 80 – 90 stupňov Celzia. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Deje sa to tak, že sa na kondenzátor privádza náporový vzduch, alebo ho naň vháňajú ventilátory. Chladivo odovzdá okoliu svoju teplotu. Ak je miera ochladenia nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom. Samotnú mieru ochladzovania vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároveň plní funkciu zásobníka kvapalného chladiva. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byť v systéme. Chladivo potom smeruje do expanznej nádrže na výparník, kde sa pri teplote mínus 28 stupňov odparuje a odovzdáva teplo svojmu okoliu. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.

Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:

 • kompresor
 • kondenzátor
 • expanzný ventil
 • výparník

Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore.
Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora.
Expanzný ventil zaisťuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému.
Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média.
Cyklus je možné zhrnúť takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a zkapalňovaná. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde príjma teplo z prostredia.

 

 

Systém

Hlavné časti klimatizácie – kompresor, za ním kondenzátor, filter dehydrátor na sacej alebo výtlačnej strane, ktorý zároveň funguje ako zásobník kvapalného chladiva, expanzný ventil pred výparníkom, samotný výparník.

Prvky sú zapojené za sebou a spojené hadicami a potrubiami, vzhľadom na hmotnosť väčšinou tenko-stennými z hliníka. Pred 5 – 10 rokmi sa však používali ešte hrubostenné. Podobne aj hmotnosť kompresorov v poslednom čase klesá, pritom majú rovnaký výkon. Premenlivý výkon kompresora má vplyv na spotrebu paliva, ale nie na teplotu chladenia. Vo vnútri systému sa chladivo odparuje vždy pri rovnakej teplote, či už je výkon kompresora vyšší alebo nižší. Vo výparníku je teplota mínus 29 °C, v rúrkach okolo nuly a na koncových výduchoch plus 3 až 10 stupňov Celzia. Samotná teplota vzduchu sa reguluje primiešavaním teplého vzduchu. Pripomeňme, že kompresor „nebeží“ stále, ale len kým neochladí médium. Potom ho elektromagnetická spojka alebo ovládací ventil odpojí. Kompresory s konštantným výkonom odoberajú v priemere 4 – 5 kW, pri kompresoroch s premenlivým výkonom sa odber pohybuje od 0 po 5 kW. V priemere ale môžeme počítať 2 – 2,5 kW.

Rady na zachovanie optimálneho chodu klimatizácie:

 

 • na začiatku jazdy nechajte 1-2 minúty otvorené okná, vyvetráte tak teplý vzduch a ušetríte energiu na chladenie vnútorného priestoru
 • využite funkciu recyklácie vzduchu, ak prechádzate tunelom alebo stojíte v dopravnej zápche, zamedzíte prístup znečisteného vzduchu do vozidla
 • ak to je možné parkujte v tieni

 

Ako funguje auto klimatizácia?

Keď zapnete v aute klimatizáciu, elektronika v moderných systémoch spustí najprv kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladiva kompresorom.

Do kompresora samozrejme vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu až na 80 – 90 °C. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Tento proces funguje tak, že sa na kondenzátor privádza náporový vzduch alebo ho naň vháňajú ventilátory. Chladivo odovzdá okoliu svoju teplotu. Ak je miera ochladenia nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom.

Samotnú mieru ochladzovania vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároveň plní funkciu zásobníka kvapalného chladiva. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byť v systéme. Chladivo potom smeruje do expanznej nádrže na výparník, kde sa pri teplote -28 °C odparuje a odovzdáva teplo svojmu okoliu.

Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.

Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:

 • Kompresor - Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore.
 • Kondenzátor - Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora.
 • Expanzný ventil - Expanzný ventil zaisťuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému.
 • Výparník - Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média.

Cyklus je možné zhrnúť takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a skvapalnená. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde prijíma teplo z prostredia.

Dezinfekcia a čistenie autoklimatizácie:

Dezinfekcia autoklimatizácie je časovo nenáročná služba, ktorá spočíva vo vyčistení vetracích šácht a výparníka klimatizácie. Na výparníku sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosferická vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba má za následok škodlivé účinky na zdravie cestujúcich a znepríjemňuje prostredie vo vnútri zápachom.

Odporúčame vykonať dezinfekciu dva krát za rok a vyhnete sa nepríjemnostiam a zdravotným problémom. Pri dezinfekcii klimatizácie sa odporúča vymeniť aj peľový filter, maximálne však po najazdení 15000 km a lebo po roku !!!